วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ ๘๔-๔๔๘๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ ๘๔-๙๑๗๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
จ้างเหมาเดินสามเมนไฟฟ้าเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภารกิจงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างเหมาทำป้ายศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง