วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บริเวณลานลินค้าชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถตักหน้า - ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตฉ 1021 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อ ตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ คสล. ๒ ข้างทาง หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  เม.ย. 2563
ซื้อตรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จำนวน ๑ เครื่อง (มีรายละเอียดตามรายงานผลการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว (กองคลัง) จำนวน ๒ เครื่อง (มีรายละเอียดตามรายงานผลการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง (รายงานผลการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๕-๑๗๐๕ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง