วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก-เทท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ บริเวณซอยบ้านคุณบุ๋ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑ บริเวณบ้านนายบุญยัง กางโคกกรวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
จ้างเหมายานพาหนะเดินทาง โครงการฝึกอบรมบทบาทหน้าที่สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
จ้างเหมายานพาหนะเดินทางโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อโครงการส่งเสริมอาชีพ กลุ่มสตรี แม่บ้าน คนพิการ ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง