วันที่
ชื่อเรื่อง
27  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็ดรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 87-0045 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาตามระยะทางรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ขจ. ๗๓๓๕ นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลข 87-0846 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามงานโครงการวันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
ซื้อเครื่องพ่นฝอยละอองชนิดมอเตอร์ปั้ม เพื่อป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโครนา 2019(COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง