วันที่
ชื่อเรื่อง
17  เม.ย. 2563
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อเมนประปา หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  เม.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมรถดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  เม.ย. 2563
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายนำ้มันเครื่องรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 87-4481 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 บริเวณทางไปหมู่บ้านคุรุสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง