วันที่
ชื่อเรื่อง
10  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า) กองช่าง (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
จ้างเหมาบริการเจาะสำหรับชั้นดินในสนาม (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟ้ฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณถัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
ซื้ออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
เหมาบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง กท 8354 นม
3  เม.ย. 2563
ซื้อซื้อวัสดุงารบ้านงานครัว กองช่าง(กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง