วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.พ. 2564
จ้างทำป้ายตามงานโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2564
ซื้อหมึกพิมพ์เอกสารตามงานโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เอกสารตามงานโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2564
จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงตามงานโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตัดมาตรวัดน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำประปาคืน ม.๑ - ม.๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
เช่าทรัพย์สิน กล้องวงจรปิด(CCTV) จำนวน ๑๕ ตัวและอุปกรณ์บันทึกข้อมูล(NVR) จำนวน ๑ จุด พร้อมอุุปกรณ์ในการใช้งาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานสินค้าชุมชนตำบลบ้านใหม่ หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บริเวณหน้าวัดศรีษะสิบ (ซอยบ้านคุณกระแต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บริเวณแยกศาลตาปู่ ถึง บ้านเลขที่ ๖๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง