วันที่
ชื่อเรื่อง
13  พ.ค. 2563
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒๒ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงกั้นห้องสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
จ้างโครงการติดตั้งป้ายชื่อถนนและป้ายซอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
จ้างเหมาถ่ายเอกสารจดหมายข่าว ฉบับประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2563 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง