วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ค. 2563
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (กองศึกษา) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๗๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก
20  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตฉ ๑๐๒๑ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
จ้างเหมาเช่ารถโดยสารประจำทาง ที่นั่งไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๓ คัน จำนวน ๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง