วันที่
ชื่อเรื่อง
28  เม.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเสารับ-ส่งสัญาญาณวิทยุย์ประจำศูนย์เทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องรับ - ส่งสัญญาวิทยุประจำศูนย์เทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
ซื้อตรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จำนวน ๑ เครื่อง (มีรายละเอียดตามรายงานผลการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว (กองคลัง) จำนวน ๒ เครื่อง (มีรายละเอียดตามรายงานผลการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง (รายงานผลการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๕-๑๗๐๕ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็ดรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 87-0045 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง