วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ธ.ค. 2563
ซื้อถ่ายไฟฉาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สารส้มแบบก้อนขาวขุ่น,คลอรีนน้ำ (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2563
จ้างทำจดหมายข่าวเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2563
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  ธ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง