วันที่
ชื่อเรื่อง
21  เม.ย. 2563
จ้างเหมาบุคคลภายนอกกำจัดปลวกบริเวณพื้นห้องชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องดันนำ้ กองช่าง(กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (เจลล้างมือและน้ำยาฆ่าเชื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (เครื่องวัดอุณหภูมิร่างการ จำนวน ๔ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2563
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
ซื้อ-จ้าง ตามโครงการปรับปรุงหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อเมนประปา หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง