เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
ศุนยพัฒนาเด็กเล็ก
กองสาธารณสุข
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
การลดขั้นตอน
การจัดระเบียบควบคุมภายในฯ ข้อ 6
การจัดระเบียบควบคุมภายในฯ ข้อ 5
แผนผังข้นตอนการปฎิบัติงาน
คำสั่งประกาศ
สภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่
รายงานทางการเงิน
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านใหม่
คู่มือสำหรับประชาชน
แบบบ้านบริการประชาชน
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศ คตง. เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2559
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำนักปลัดเทศบาล
 
นางธัญพร  ศรีมะเริง
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวสุรางค์ ธีระวาส
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางบูรณี  พรหมพันธ์ใจ
นางสาวจิราภรณ์ สิงหพงษ์
ว่าที่ร้อยตรีธวัช ครูโคกกรวด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นิติกรชำนาญการ
นางสาวณัฐชา เสนใหม่
นายเฉลิม ตังวรกุล
นางสาวภคนันท์  รักษาสุวรรณ
นักพฒนาชุมชนชำนาญการ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นักประชาสัมพันธ์ปฎิบัติการ
 
 
 
 ​นายบัณฑิต  ทรงประโคน  ​นางภคภัทร  เดชชาติธนาคุณ  นางสาวสมิตรา ช่วยงาน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 จ่าเอกสุทาน   ทยอมใหม่
นายภัคพล พัตน์นอก
จ่าเอกกิตติศักดิ์ มะโนชัย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยชำนาญงาน
นักป้องกันและบรรเทาสาธารภัยปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยปฏิบัติงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

นางสิริรัตน์ โพธิ์เจริญ

 

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ