วันที่
ชื่อเรื่อง
19  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่ ๑๒ โวลต์ ขนาด ๗๕ แอมป์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๔-๙๑๗๑ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๙-๖๙๔๐ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2565
จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถตรวจการณ์ ทะเบียน งฉ.๖๘๑๗ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง