วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การทำซูซิตามโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี แม่บ้าน คนพิการ ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การทำสายคล้องหน้ากากอนามัยตามโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี แม่บ้าน คนพิการ ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 88-0582 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
วัสดุสำนักงาน
10  ก.ย. 2564
ซื้อซื้ออุปกรณ์ตามงานโครงการ การป้องกันเด็กจมน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
ซื้ออุปกรณ์ตามงานโครงการวินัยจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างเหมาทำป้ายงานโครงการการป้องกันเด็กจมน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณไหล่ทางคลองยืมคลองส่งน้ำชลประทาน หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๖ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบริเวณเลียบลำปรุ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๖ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง