วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจดหมายข่าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผม. ๓๘๓๗ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 โดยวิธีคัดเลือก
22  พ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 9 โดยวิธีคัดเลือก
22  พ.ย. 2564
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๙-๖๙๔๐ นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2564
จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมเปลี่ยนมอเตอร์สตาร์ท หมายเลขทะเบียน ขจ ๗๓๓๕ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๔-๔๔๘๑ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงโรงผลิตน้ำประปา บริเวณ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๔ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง