วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ค. 2565
ซื้อตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
ซื้อไส้กรองอากาศเครื่องอัดอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2565 (ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
จ้างทำป้ายวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
จ้างเหมาทำกระเป๋าผ้าพร้อมสกรีนและเอกสารประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นในการอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
จ้างเหมายานพาหนะเดินทางโครงการอบรมและศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
ซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit โครงการอบรมและศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ปั๊มน้ำ ขนาด ๓๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2565
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอัดจารบีรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๘-๕๐๔๓ นครราชสีมา (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง