วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ๘๘-๕๐๔๓ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง End Suction ๕๐ แรงม้า (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
ซื้อตามโครงการจัดตั้งศูนย์กักกัน State Quarantine (SQ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564
จ้างเปลี่ยนถ่ายของเหลว รถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตฉ.๑๐๒๑ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องสูบขึ้นถังสูงเครื่องแรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564
จ้างเหมาทำป้ายตามโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ (เพิ่มพื้นที่สีเขียว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564
ซื้อต้นไม้ตามโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ (เพิ่มพื้นที่สีเขียว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
ซื้อต้นมะลิตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
ซื้อผ้าระบายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
ซื้อไฟประดับซุ้มเฉลอมพระเกียรติตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง