วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ส.ค. 2564
จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน งฉ 6817 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2564
จ้างเหมาขุดกำจัดวัชพืชและอื่นๆ บริเวณลำปรุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อกล้องวงจรปิดตามงานโครงการจัดตั้งศูนย์กักกัน State Quarantine (SQ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ LCD โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
ซื้อตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ รอบที่๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ และโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
จ้างทำป้ายโครงการเพิ่มผลผลิตข้าวโดยส่งเสริมการใช้ข้าวพันธ์ุดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบริการเครื่องจักรกลขุด - ตัก เศษคอนกรีต และอื่น ๆ หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุตามโครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนและแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศง ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนและแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง