วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ค. 2564
เช่าต่อสัญญาเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การทิ้งขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๓ ตัน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก
20  ก.ค. 2564
จ้างเหมาปรับพื้นที่และเตรียมพื้นที่ตามโครงการเพิ่มผลผลิตข้าวโดยส่งเสริมการใช้ข้าวพันธุ์ดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
ซื้อตามโครงการเพิ่มผลผลิตข้าวโดยส่งเสริมการใช้ข้าวพันธ์ุดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุเพื่อป้องกันภัยและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง