วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มี.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถดูดโคลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2565
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ สมศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2565
เหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๗-๐๘๔๖ นม.
14  มี.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงแบบเพิ่มกำลังการผลิตระบบผลิตน้ำประปา จากแหล่งน้ำผิวดินแบบอัตโนมัติ (ปรับปรุงระบบกรองแบบล้างตัวเองอัตโนมัติ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ตามโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ห่างไกลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2565
จ้างจัดเตรียมสนามแข่งขันเพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพตด บ้านใหม่เกมส์ ครั้งที่ ๑๙ ประจำงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2565
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด บ้านใหม่เกมส์ ครั้งที่ ๑๙ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2565
จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง ตามงานโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด บ้านใหม่เกมส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2565
ซื้อน้ำดื่ม (ขวด) ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด บ้านใหม่เกมส์ ครั้งที่ ๑๙ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง