วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบริการเครื่องจักรกล ปรับเกลี่ยพื้นที่ หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องส่งน้ำแรงดันสูง ๐๕๕-๔๘-๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำขึ้นหอถังสูง ๐๕๕-๕๑-๐๐๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก ๑๐๐ คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ก.ค. 2564
จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบเบรกรถบรรทุกขยะ ๘๗-๐๐๔๕ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกติดเครน (แบบเทท้ายรถกระเช้าไฟฟ้า) หมายเลขทะเบียน ๘๕-๑๗๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง