วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.พ. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ภาคเรียนที่ 2/2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2565
ซื้อตามโครงการสนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดและภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกติดเครน (แบบเท้ท้าย) (รถกระเช้่าไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง บม.๕๘๖๑ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๗-๐๘๔๖ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2565
ซื้อน้ำดื่มประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2565
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดอัดอากาศแบบสะพายหลัง (SCBA) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๙-๖๙๔๐ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดบรรจุ ๒,๕๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง