วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการเครื่องจักรกลขุดลอกวัชพืช กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวที่ขึ้นทะเบียนโครงการสัตว์ปลอดโรคปลอดภัยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง