วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
จ้างเหมาทดสอบการรับกำลังของคอนกรีตโดยวิธีค้อนกระแทก สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ขนาด ๒๘x๔๘x๖ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์อื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า (คันใหม่) ๘๘-๐๕๘๒ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุ-เทท้าย (โอนมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง