วันที่
ชื่อเรื่อง
3  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  พ.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2567
จ้างเหมายานพาหนะเดินทาง โครงการฝึกอบรมบทบาทหน้าที่สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่บ้านย่าโม ๕ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง) จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับอาคารกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2567
จ้างเหมาถ่ายเอกสารเข้าเล่มพร้อมอัดกาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2567
ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง