วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถตักหน้า - ขุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2565
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ และโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ไตรมาสที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีคัดเลือก
29  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ โดยวิธีคัดเลือก
29  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ โดยวิธีคัดเลือก
29  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีคัดเลือก
27  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดตั้งชมรมกีฬาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง