วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๘-๕๐๔๓ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุตามโครงการอบรมการผลิตสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2564
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ หมายเลขทะเบียน งจ.6280 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง ทะเบียน นง. ๖๘๔ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาทำป้ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
ซื้อต้นไม้เพื่อประดับซุ้มเฉลิมพระเกีียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาทำป้ายภายในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง