วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มิ.ย. 2564
ซื้อไฟสัญญาจราจร (ป้ายเตือนเขตโรงเรียน) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขจ. ๗๓๓๕ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2564
จ้างเหมาทำป้ายโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องสำหรับผู้เข้าประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
ซื้อน้ำดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่พ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2564
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการปรับปรุงหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง