วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ส.ค. 2564
จ้างเหมาทำป้ายทำเนียบคณะผู้บริหารและป้ายทำเนียบสมาชิกเทศบาลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายซิงค์ตัวอักษรประชาสัมพันธ์สถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์สายด่วน แจ้งเหตุสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2564
จ้างเหมาบำรุงและซ่่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ.497 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
จ้างเหมาทำป้ายชื่อ-สกุล, ตำแหน่งตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำบัตรประจำตัวพนักงานพร้อมสายคล้องคอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ๘๘-๕๐๔๓ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง End Suction ๕๐ แรงม้า (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง