วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการเครื่องจักรกลขุดลอกวัชพืช กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวที่ขึ้นทะเบียนโครงการสัตว์ปลอดโรคปลอดภัยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
เหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวที่ขึ้นทะเบียนโครงการสัตว์ปลอดโรคปลอดภัยฯ
14  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาเปลี่ยนซ่อมแซมไฮโครลิค รถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตฉ.๑๐๒๐ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุตามโครงการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขเลขทะเบียน บม.๕๘๖๑ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง