วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ค. 2564
ซื้อตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ รอบที่๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ และโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
จ้างทำป้ายโครงการเพิ่มผลผลิตข้าวโดยส่งเสริมการใช้ข้าวพันธ์ุดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบริการเครื่องจักรกลขุด - ตัก เศษคอนกรีต และอื่น ๆ หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุตามโครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนและแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศง ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนและแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
เช่าต่อสัญญาเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การทิ้งขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๓ ตัน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก
20  ก.ค. 2564
จ้างเหมาปรับพื้นที่และเตรียมพื้นที่ตามโครงการเพิ่มผลผลิตข้าวโดยส่งเสริมการใช้ข้าวพันธุ์ดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง