วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.พ. 2567
จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนสังกัด (สพฐ.) ในพื้นที่เขตตำบลบ้านใหม่ ประจำปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๖ (ตั้งแต่วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) จำนวน ๒๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน (นายจักรีชัย แซ่เจี่ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานของกองช่่าง (นายภูดินทร์ แย้มโคกสูง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยเหลือ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา (นายภัทราวุธ เปรมกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยนายช่างโยธา (นายภาคภูมิ กฤตยาจามร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบริการบุคคลายนอก เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยเหลือ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (1-29กุมภาพันธ์) จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง