วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง (คันสีน้ำเงิน) ทะเบียน กท. ๘๓๕๔ นครรราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๘๒ และ ๔๑๖-๖๓-๐๑๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2567
จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2567
ซื้อตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2567
จ้างโครงการติดตั้งป้ายซอย จำนวน ๓๓ ป้าย บริเวณหมู่บ้านย่าโม ๕ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง