วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตฉ ๑๐๒๑ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
ซื้อน้ำมันโครงการเพิ่มศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ และโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ขจ.๗๓๓๕ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุปรับปรุงซ่อมบำรุงสถานที่ฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุที่ใช้ในการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
จ้างเหมาทำป้ายทำเนียบคณะผู้บริหารและป้ายทำเนียบสมาชิกเทศบาลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง