วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มี.ค. 2564
จ้างเหมาทำความสะอาดหน่วยเลือกตั้ง หน่วย ๒ เขต ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๗-๐๘๔๖ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๘-๕๐๔๓ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
จ้างเช่าเครื่องเสียง และเช่าเต้นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
จ้างเหมาทำป้ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดสถานที่ประจำหน่วยเลือกตั้งที่ ๑ เขต ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดสถานที่ประจำหน่วยเลือกตั้งที่ ๓ เขต ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
จ้างเหมาทำตราประทับบัตรเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
ซื้อบัตรเลือกตั้งตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง