วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุตามโครงการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขเลขทะเบียน บม.๕๘๖๑ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ และโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำดิบเครื่องกลาง หมายเลข ๐๗๖-๖๑-๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๗-๐๘๔๖ นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๘-๕๐๔๓ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง