วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานโยธาทั่วไป (บำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2564
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  ก.พ. 2564
จ้างทำป้ายงานเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุประจำหน่วยเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
จ้างเหมาจัดพิมพ์แบบพิมพ์หรือคู่มือต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ ๘๙-๖๙๔๐ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนถ่ายของเหลว รถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตฉ. ๑๐๒๑ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2564
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๗-๐๐๔๕ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก แบบกระบะเทท้าย) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)