วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.พ. 2564
จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ตรวจการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนถ่ายของเหลวรถดูดโคลน 88-1674 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2564
ซื้อกระดาษต่อเนื่องตามงานโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องสนามเด็กเล่นสนามเด็กเล่น จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2564
จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขจ.7335 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2564
จ้างทำป้ายตามงานโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2564
ซื้อหมึกพิมพ์เอกสารตามงานโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เอกสารตามงานโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2564
จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงตามงานโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง