วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
ซื้อตามโครงการเพิ่มผลผลิตข้าวโดยส่งเสริมการใช้ข้าวพันธ์ุดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุเพื่อป้องกันภัยและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบริการเครื่องจักรกล ปรับเกลี่ยพื้นที่ หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องส่งน้ำแรงดันสูง ๐๕๕-๔๘-๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง