วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ค. 2564
จ้างเหมาทำป้ายโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องสำหรับผู้เข้าประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
ซื้อน้ำดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่พ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2564
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการปรับปรุงหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกชยะ หมายเลขทะเบียน ๘๘-๐๕๔๓ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
ซื้อน้ำดื่มบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง