วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ๘๔-๔๔๘๑ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
18  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ๘๗-๐๘๔๖ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมยกระดับบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ม.ค. 2564
จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๒ กด ๕๐๔๖ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ งจจ ๔๗๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
จ้างเหมามหาวิทยาลัยสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตามมิติที่ ๒ (มิติด้านคุณภาพการให้บริการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
ซื้อโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID๑๙) ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
ซื้อโครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย ลูกข่าย(โซนที่ ๒) จำนวน ๗ ชุด พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง