วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ม.8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการงานซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๘-๐๕๘๒ นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ๘๔-๙๑๗๑ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กิจการประปา จำนวน ๖ เดืิอน ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๔ - มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๙ เดืิอน ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ (4 ม.ค. - 31 มี.ค. 64 รวม 62 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง