วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ธ.ค. 2563
ซื้อวัดสุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง จำนวน ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๔ - มิถุนายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด จำนวน ๙ เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม ๑๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง จำนวน ๙ เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม ๑๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองการศึกษา จำนวน ๓ เดืิอน ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาเช่าเต้นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
ซื้อถ่ายไฟฉาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สารส้มแบบก้อนขาวขุ่น,คลอรีนน้ำ (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2563
จ้างทำจดหมายข่าวเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง