วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ธ.ค. 2563
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  ธ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินแก๊สโซฮอลล์ ๙๑ จำนวน ๕๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาเติมน้ำยาถังดับเพลิงและอัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
ซื้อแก๊ส LPG แก๊สหุงต้มพร้อมถัง ขนาด ๑๕ กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ป้ายไฟกระพริบเตือนเขตโรงเรียน จำนวน ๒ ชุด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง