วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ม.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 24 รายการ เงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำแรงดันสูง ๔๐ HP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลข ๘๗-๐๐๔๕ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบริการบุคคลายนอก เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยเหลือ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างอาคารกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง