วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ธ.ค. 2563
ซื้อน้ำแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2563
ซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องตบดินแรงบดอัดไม่น้อยกว่า ๕ ตัน ใช้เครื่องยนต์เบนซิน(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ.๔๙๗ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนถ่ายของเหลวรถดูดโคลน หมายเลขทะเบียน ๘๘-๑๖๗๔ นม. (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ และโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่่ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันควาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2563
ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง ขจ. ๗๓๓๕ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2563
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ๘๘-๐๕๘๒ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณคอมพิวเตอร์ (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง