วันที่
ชื่อเรื่อง
26  พ.ย. 2563
ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง ผห.7087 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2563
ซื้อน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2563
ซื้อเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ๘๘-๕๐๔๓ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องดันน้ำ ๐๕๕-๔๘-๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2563
จ้างเหมาตรวจสภาพรถยนต์ ผห.๗๐๗๘ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บริเวณซอยบ้านคุณจินตนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
จ้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง