วันที่
ชื่อเรื่อง
7  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
ซื้อแผ่นสะท้อนแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
จ้างเหมาทำผ้าคลุมโต๊ะประชุม สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กท. ๘๓๕๔ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
จ้างเหมาเข้าเล่มเอกสาร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
ซื้อหน้ากากป้องกันสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง