วันที่
ชื่อเรื่อง
13  พ.ย. 2563
ซื้อยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2563
จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ๘๘-๕๐๔๓ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2563
ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2563
จ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่มงานโครงการตรวจคัดกรองโรคทางตาและแก้ไขความผิดปกติด้านการมองเห็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนสายไฮโดริค รถตักหน้า-ขุดหลัง ตฉ ๑๐๒๑ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2563
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ๘๕-๑๗๐๕ นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ๘๔-๔๔๘๑ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ขจ.7335 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2563
จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง นง. ๖๘๔ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง