วันที่
ชื่อเรื่อง
1  เม.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำดิบ ขนาด ๗๕ กิโลวัตต์ (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 84-9171 นม. (สธ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 88-5043 นม (กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการนิเทศการสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
จ้างเหมาตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ (ช่วงที่ ๒) หน่วย ๑๐ เขต ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
จ้างเหมาตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ (ช่วงที่ ๒) หน่วย ๑๑ เขต ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง