วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุการศึกษา และสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบไฟเครื่องสูบน้ำดิบ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๗๖-๖๑-๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2564
จ้างเปลี่ยนถ่ายของเหลวรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขจ. ๗๓๓๕ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง ทะเบียน ผม. ๓๘๓๕ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2564
ซื้อเจลแอลกอฮอลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงกั้นห้องกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานโยธาทั่วไป (บำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2564
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)