วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  ต.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
ซื้อถ้วยรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
ซื้อค่าน้ำดื่มและน้ำแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
จ้างเหมาตามงานโครงการประเพณีลอยกระทง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔- เวทีและเครื่องเสียง , เช่าอุปกรณ์เครื่องปั่นไฟ ไฟประดับ , เครื่องเสียงรถเห่ในขบวนกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
จ้างเหมาตามงานโครงการประเพณีลอยกระทง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔- ทำสายสะพายกำมะหยี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
จ้างเหมาตามงานโครงการประเพณีลอยกระทง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง