วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างยางมะตอย ขนาดถุงละ ๒๐ กิโลกรัม จำนวน ๓๐๐ ถุง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2563
ซื้อยาคาลาไมน์โลชั่น ขนาด ๖๐ มล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2563
ซื้อพานดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2563
ซื้อผ้าระบาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2563
ซื้อน้ำแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2563
ซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องตบดินแรงบดอัดไม่น้อยกว่า ๕ ตัน ใช้เครื่องยนต์เบนซิน(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ.๔๙๗ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนถ่ายของเหลวรถดูดโคลน หมายเลขทะเบียน ๘๘-๑๖๗๔ นม. (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง