วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ย. 2563
จ้างเหมาทำป้ายศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อป้ายพลาสติกคล้องคอ จำนวน 62 ป้าย ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ3-5 ปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างเหมายานพาหนะ จำนวน 2 คัน ในการรับส่งเด็ก ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมปั๊มสูบน้ำดิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเหตุอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างโครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร เพื่อติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อมาตรวัดน้ำ (มิเตอร์น้ำประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง