วันที่
ชื่อเรื่อง
26  พ.ย. 2563
จ้างเหมาตรวจสภาพรถยนต์ ผห.๗๐๗๘ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บริเวณซอยบ้านคุณจินตนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
จ้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2563
ซื้อยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2563
จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ๘๘-๕๐๔๓ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2563
ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2563
จ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่มงานโครงการตรวจคัดกรองโรคทางตาและแก้ไขความผิดปกติด้านการมองเห็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง