วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำ ยท ๓๘๗๖ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
จ้างเหมาเติมแก๊ส (LPG) โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบำรุงและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กบ ๔๙๗ นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2567
จ้างเหมาเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต ค่าต่ออายุโดเมนเนม และขยายพื้นที่จัดเก็บข้อมูลระบบบริหารการจัดการค่าน้ำประปาและค่าขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง