วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บริเวณแยกศาลตาปู่ ถึง บ้านเลขที่ ๖๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
จ้างเหมาตามโครงการประชาสัมพันธ์และจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
จ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ บริเวณข้างวัดถึงศาลาอเนกประสงค์หน้าวัดมะขามเฒ่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
จ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
จ้างตรวจสอบสภาพรถยนต์ ผห - 7078 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำทะเบียน ผก ๑๖๓๘ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ๘๔-๔๔๘๑ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
18  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ๘๗-๐๘๔๖ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมยกระดับบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)