วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  ส.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๑๕ กิโลวัตต์ หมายเลข ๐๗๖-๕๖-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ. ๔๙๗ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
จ้างเหมาเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม และสำรองข้อมูลใน Server จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 476-61-0049 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง