วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา ม. ๒ บ้านปรางทอง ม.๑๐ บ้านศีรษะละเลิง ม.๑๑ วัดยางน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (กองศึกษา) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๗๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก
20  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตฉ ๑๐๒๑ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง