วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ค. 2563
จ้างเหมาเช่ารถโดยสารประจำทาง ที่นั่งไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๓ คัน จำนวน ๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
เหมาจัดทำกล่องรับจดหมาย
15  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุตามงานโครงการที่อ่านหนังสือ ท้องถิ่นรักการอ่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๔-๙๑๗๑ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
จ้างโครงการตีเส้นจราจรและป้ายจราจรภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
จ้างเหมาจัดสถานที่ตามงานโครงการจิตอาสา เราจะทำดีด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
ซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมงานโครงการจิตอาสา เราจะทำดีด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๕-๑๗๐๕ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง