วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ม.8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการงานซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๘-๐๕๘๒ นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ๘๔-๙๑๗๑ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กิจการประปา จำนวน ๖ เดืิอน ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๔ - มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๙ เดืิอน ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ (4 ม.ค. - 31 มี.ค. 64 รวม 62 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
ซื้อวัดสุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง จำนวน ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๔ - มิถุนายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด จำนวน ๙ เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม ๑๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง จำนวน ๙ เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม ๑๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองการศึกษา จำนวน ๓ เดืิอน ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง