วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงแลพหล่อลื่น (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างปรับและเตรียมพื้นที่โครงการเพิ่มผลผลิตข้าวโดยส่งเสริมใช้ข้าวพันธ์ุดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างเหมารถดำนางานโครงการเพิ่มผลผลิตข้าวโดยส่งเสริมการใช้ข้าวพันธุ์ดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาทำป้ายงานโครงการเพิ่มผลผลิตข้าวโดยส่งเสริมการใช้ข้าวพันธุ์ดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ศพด.บ้านใหม่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อตามโครงการเพิ่มผลผลิตข้่าวโดยส่งเสริมการใช้ข้าวพันธ์ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
ซื้อโครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๔ และ โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา หมู่ ๒ สระพักตะกอน (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง